Slide # 1
Slide # 2
Slide # 3
Slide # 4
Slide # 5
 

Darbo užmokestis

nformacija apie VšĮ Salantų PSPC darbuotojų atlyginimus pateikta vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Eil. Nr. Rodiklis Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 metus 2017 m.
vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, Eur
Vidutinis darbuotojų skaičius
2018 m.
I ketvirtis
2018 m.
I
ketvirtis
vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, Eur
1 GYDYTOJAI 6 1500 5 1400
2 KITI SPECIALISTAI SU AUKŠTUOJU IŠSILAVINIMU 4 754 4 742
3 SLAUGYTOJAI 16 670 16 640
4 KITI SPECIALISTAI SU SPEC. VIDURINIU IŠSILAVINIMU
5  KITAS PERSONALAS 13 525 13 483
Viso: 39 758 38 671

Pastaba. Lentelėje pateiktas vidutinis vieno darbuotojo mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių.