Menu Close

Komisijos, tarybos

STEBĖTOJŲ TARYBA

Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams centro veiklos viešumui užtikrinti. VšĮ Salantų PSPC Stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų centro steigėjų atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra centras, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir centro darbuotojų išrinkto atstovo.

VšĮ Salantų PSPC Stebėtojų taryba analizuoja įstaigos veiklą, išklauso ir įvertina įstaigos administracijos metinės veiklos ataskaitą, derina įstaigos administracijos parengtus sprendimų projektus dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, įstaigos vidaus struktūros paketimų, įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo ir kt. Stebėtojų tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus.

 

Stebėtojų tarybos sudėtis:

Stebėtojų tarybos pirmininkas – Zita Abelkienė, Kretingos rajono savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas – Romualdas Jonauskas, Salantų m. Ąžuolyno seniūnijos, seniūnaitis

Stebėtojų tarybos nariai:  Aurimas Rapalis, Salantų m. bendruomenės narys

Irena Lizedelienė,  asociacijos Kretingos trečiojo amžiaus universitetas, narė

Laimutė Stonkuvienė, VšĮ Salantų PSPC sveikatos statistikė;

 

GYDYMO TARYBA

Centro Gydymo taryba sudaroma iš centro padalinių gydytojų. Gydymo tarybai pirmininkauja vyriausiasis gydytojas ar jo įgaliotas administracijos darbuotojas. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo, naujų technologijų įsigijimo klausimus, nagrinėja kitus su asmens sveikatos priežiūra susijusius klausimus.

 

Gydymo tarybos sudėtis:

Gydymo tarybos pirmininkas – vyriausiasis gydytojas Tomas Skliuderis,

Gydymo tarybos nariai: šeimos gydytoja Loreta Skliuderienė, šeimos gydytoja Alina Vaitkevičienė.

 

 

SLAUGOS TARYBA

Centro slaugos taryba sudaroma iš centro slaugos specialistų. Slaugos tarybai pirmininkauja vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė ar jos įgaliotas centro darbuotojas. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, teikia pasiūlymus centro administracijai ar steigėjui.

 

Slaugos tarybos sudėtis:

Slaugos tarybos pirmininkė – vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė Ina Šapalienė,

Slaugos tarybos nariai: Dalia Jockienė, Irena Venclauskienė, Irena Martinkutė.

 

 

 

MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

Medicinos etikos komisija priima sprendimus medicininės etikos klausimais, sprendžia kilusius ginčus bei konfliktines situacijas tarp medikų ir pacientų, kitus klausimus, susijusius su medikų profesinės veiklos etikos aspektais. Komisijos nariai – VšĮ Salantų PSPC įgaliotų atstovų susirinkimo deleguoti nariai.

Medicinos etikos komisijos sudėtis: pirmininkas –  Gydytoja odontologė Gintarė Vekterienė; nariai: slaugytojos Ina Šapalienė, Sonata Jakumienė, Nijolė Blauzdienė.

 

GYDYTOJŲ KONSULTACINĖ KOMISIJA

Gydytojų konsultacinė komisija yra kolegialus organas, kuris sprendžia laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir ginčytinus ligonių gydymo bei tyrimo klausimus, taip pat išduoda pažymėjimus apie asmens sveikatos būklę. Gydytojų konsultacinė komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ir kitais teisės aktais. Gydytojų konsultacinė komisija sudaroma iš centro gydytojų ir dirba pagal iš anksto patvirtintą grafiką:

  • Pirmadienį – nuo 8.30 iki 9.00 val.
  • Trečiadienį – nuo 14.00 iki 15.00 val.

Gydytojų konsultacinės komisijos sudėtis: GKK pirmininkas – vyriausiasis gydytojas Tomas Skliuderis; GKK nariai: šeimos gydytojai Loreta Skliuderienė ir Alina Vaitkevičienė.

ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ:  Vyr. gyd. Tomas Skliuderis

 

Skip to content