Menu Close

Prisirašymas prie PSPC

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TVARKA

I. Asmenų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos registravimas

1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamos vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ. Pakeisti PASPĮ galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.

2. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 1 (vieno) lito mokestį.

3. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 10 (dešimties) litų mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą baigęs mokslus ir pasirenka kitą PASPĮ, moka 1 (vieno) lito mokestį.

4. Asmuo pasirinkęs PSPC bei konkretų gydytoją (bendrosios praktikos, terapeutą, pediatrą), atvyksta į pasirinktos įstaigos registratūrą, užpildo ir pasirašo “Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje” (forma Nr.025-025-1/a).

5. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PSPC darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

6. Patekti pas savo apylinkės gydytoją, pacientas gali trim būdais:

  • atvykti į registratūrą;
  • skambinti į registratūrą ir užsiregistruoti iš anksto;
  • skambinti savo apylinkės gydytojui į kabinetą ir susitarti dėl vizito.

II. Ambulatorinių kortelių perdavimo kitai paciento pasirinktai pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai tvarka

7. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ jo asmens sveikatos istorija (forma Nr.025/a) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus “Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo” (forma Nr.025-025-3/a). Ambulatorinę kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prašymai registruojami “Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale” (forma Nr.025-025-10/a) ir saugomi istoriją perdavusioje įstaigoje.

8. Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių. Tai patvirtinama įstaigos antspaudu ir perdavusio asmens parašu.

9. Prašymai dėl ambulatorinių kortelių perdavimo bei perduodamos ir gaunamos ambulatorinės kortelės registruojamos “Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale” (forma Nr.025-025-10/a).

10. Tokia pačia tvarka perduodamos ambulatorinės kortelės, saugomos įstaigos archyve.

11. Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį.

Ši tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583.

Skip to content